Du er her: Hovedsiden / Klubben / Styrende dokumenter / Vedtekter

Vedtekter

LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB STIFTET 20.05.96

Vedtatt i stiftelsesmøte 20. mai 1996, med senere endringer, sist 17. mars 2009.

 

§ 1. Formål.

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjon.

Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets. 
Klubben er medlem av de særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. 
Klubben hører hjemme i Levanger kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder i klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 

§ 3. Medlemmer. 

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter et hvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemsskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettstyret. 

§4. Medlemskontingent og avgifter. 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 

§5. Stemmerett og valgbarhet. 

For å ha stemmerett på klubbens møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFslov § 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse. 

For refusjon av ugifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeide. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 

§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8. Inhabilitet. 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9. Straffesaker.

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kap. 11 og 12 (NIF’s straffebestemmelser).

§ 10. Årsmøte. 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Halvårsmøte holdes innen utgangen av november måned hvert år. Årsmøtene innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til  medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. På halvårsmøte behandles primært bare valg, jfr. § 12. Forslag som skal behandles på  årsmøtene må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtene. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11. Ledelse av årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12. Årsmøtets oppgaver.

A. Ordinært årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Bestemme klubbens organisasjon
10. Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap

B. Halvårsmøte skal:

a. Velge leder
b. Velge 5 styremedlemmer
c. Velge kontrollkomite (2 medlemmer med 2 varamedlemmer)
d. Velge valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste halvårsmøte.
e. Velge representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
f. Velge styret i de utvalg som klubbens årsmøte har gjort vedtak om å opprette.
g. Gjøre vedtak om å opprette eller legge ned utvalg.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Inntil nytt styre er valgt, fortsetter sittende styre og avdelingsstyre. Valgperioden  følger kalenderåret.  Styremedlemmer velges for 2 år. Leder og styremedlemmer velges enkeltvis. Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.

§ 13. Stemmegivning på årsmøtet.

Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholde ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.  Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14. Ekstraordinære årsmøter.

Ekstraordinære årsmøter i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i klubben
b) Vedtak i styret i klubben
c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskretsen

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15.  Klubbens styre.

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 

1. Ha ansvar for den daglige ledelse
2. Iverksette årsmøtets og overordnede interessemyndigheters vedtak og bestemmelser
3. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen,  og har en forsvarlig økonomistyring
4. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
5. Godkjenne inngåelse av avtaler, kontrakter og lignende. Leder og kasserer forplikter klubben med sine underskrifter i fellesskap
6. Foreta ansettelser i henhold til årsmøtets vedtak
7. Representere laget utad

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret bestemmer når medlemsmøter skal holdes.

§ 16. Grupper/avdelinger/komiteer.

Klubben skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets halvårsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 17. Lovendring.

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover redigere disse slik at de ikke kommer i motsetning med bestemmelsene i NIFs lov. § 18 kan ikke endres. Lovendring gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

§ 18. Oppløsning.

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.